منو
 کاربر Online
959 کاربر online

فهرست عناوین ریاضی «D-F»

چاپ
علوم ریاضی > ریاضی
در این صفحات قصد داریم تمام موضوعاتی که در دانشنامه رشد و در باره ریاضیات است، نشان دهیم. این فهرست لزوما کامل و به روز نمی باشد – اگر شما میتوانید موضوعی را تهیه یا به این لیست اضافه نمائید ( یا موضوعی نباید در این فهرست باشد) پیشنهاد دهید.

همچنین میتوانید ارتباط زیر را دنبال نمائید:
فهرست ریاضیدانان


یک پروژه رشد برای تولید و توسعه پروژه رشد ریاضیات در حال ایجاد میباشد. در صورت تمایل به همکاری با مسئول مربوطه تماس حاصل نمائید.


فهرست عناوین ریاضی - A-C -D-F - G-I -
J-L -
M-O -
P-R -
S-U -
V-Z

NOTOC

D


d'Aguillon, Francois Talk:Francois d'Aguillon --
d'Alembert, Jean Le Rond Talk:Jean Le Rond d'Alembert --
D'Alembertian operator Talk:D'Alembertian operator --
Dandelin, Germinal Pierre Talk:Germinal Pierre Dandelin --
Dandelin spheres Talk:Dandelin spheres --
Danielson, G.C. Talk:G.C. Danielson --
Dantzig, David van Talk:David van Dantzig --
Dantzig, George Talk:George Dantzig --
Darboux integral Talk:Darboux integral --
Darcy-Weisbach equation Talk:Darcy-Weisbach equation
Data compression Talk:Data compression --
Data Encryption Standard Talk:Data Encryption Standard --
Data mining Talk:Data mining --
Data set Talk:Data set --
Dawson function Talk:Dawson function --
De Bruijn-Newman constant Talk:De Bruijn-Newman constant --
De Finetti's theorem Talk:De Finetti's theorem --
De Moivre's formula Talk:De Moivre's formula --
De Rham cohomology Talk:De Rham cohomology --
Debye function Talk:Debye function --
Decidable language Talk:Decidable language --
Decidable set Talk:Recursive set --
Decimal Talk:Decimal --
Decision problem Talk:Decision problem --
Decision tree Decision tree --
DeCSS Talk:DeCSS --
Dedekind cut Talk:Dedekind cut --
Dedekind domain Talk:Dedekind domain --
Dedekind, Richard Talk:Richard Dedekind --
Dedekind completion Talk:Dedekind completion --
Defective number Talk:Defective number --
Deficiency Talk:Deficiency --
Deficient number Talk:Deficient number --
Definable number Talk:Definable number --
Definition Talk:Definition --
Degeneracy «mathematics) Talk:Degeneracy «mathematics»
Degenerate distribution Talk:Degenerate distribution --
Degrees of freedom Talk:Degrees of freedom
Dehn invariant Talk:Dehn invariant --
Del Talk:Del --
Delaunay triangulation Talk:Delaunay triangulation --
Deligne, Pierre Talk:Pierre Deligne --
Delta operator Talk:Delta operator --
Deming regression Talk:Deming regression
DeMorgan, Augustus Talk:Augustus DeMorgan --
Denjoy Integral Talk:Denjoy Integral --
Denominator Talk:Denominator --
Denotational semantics Talk:Denotational semantics --
Dense Talk:Dense --
Density matrix Talk:Density matrix --
Depth-first search Talk:Depth-first search
Derangement Talk:Derangement --
Derivation Talk:Derivation --
Derivative Talk:Derivative --
Derivative of a constant Talk:Derivative of a constant --
Derived group Talk:Derived group --
DES Talk:DES --
Girard Desargues Talk:Girard Desargues --
Desargues' theorem Talk:Desargues' theorem --
Descartes, Ren] ««Talk:Renescartes --
Descent «category theory) Talk:Descent «category theory»
Descriptive statistics Talk:Descriptive statistics --
De Sitter space Talk:De Sitter space --
Determinant Talk:Determinant --
Determinant mathematics Talk:Determinant mathematics --
Deterministic universe Talk:Deterministic universe
Devil's staircase Talk:Devil's staircase --
Diagnostic variables Talk:Diagnostic variables
Diagonal Talk:Diagonal --
Diagonalization Talk:Diagonalization --
Diameter Talk:Diameter --
Diamond theory Talk:Diamond theory --
Dice Talk:Dice --
Dickson's lemma Talk:Dickson's lemma --
Dictionary attack Talk:Dictionary attack --
Dicyclic group Talk:Dicyclic group --
Diffeology Talk:Diffeology --
Diffeomorphism Talk:Diffeomorphism --
Difference equation Talk:Difference equation --
Difference operator Talk:Difference operator --
Differential calculus Talk:Differential calculus --
Differential equation Talk:Differential equation --
Differential form Talk:Differential form --
Differential geometry Talk:Differential geometry --
Differential operator Talk:Differential operator --
Differential rotation Talk:Differential rotation --
Differential topology Talk:Differential topology --
Differintegral Talk:Differintegral --
Diffie, Whitfield Talk:Whitfield Diffie --
Diffie-Hellman Talk:Diffie-Hellman --
Digamma function Talk:Digamma function --
Digit Talk:Digit --
Digital Signature Algorithm Talk:Digital Signature Algorithm --
Digital sum Talk:Digital sum --
Dihedral angle Talk:Dihedral angle --
Dihedral group Talk:Dihedral group --
Dijkstra's algorithm Talk:Dijkstra's algorithm --
Dilation Talk:Dilation --
Dimension Talk:Dimension --
Dimension of an algebraic variety Talk:Dimension of an algebraic variety --
Dimension theorem for vector spaces Dimension theorem for vector spaces --
Dimensional analysis Talk:Dimensional analysis
Dining cryptographers protocol Talk:Dining cryptographers protocol --
Diophantine Talk:Diophantine --
Diophantine approximation Talk:Diophantine approximation --
Diophantine equation Talk:Diophantine equation --
Diophantine set Talk:Diophantine set --
Diophantus Talk:Diophantus --
Dipole Talk:Dipole --
Dirac delta function Talk:Dirac delta function --
Dirac, Paul Talk:Paul Dirac --
Dirac equation Talk:Dirac equation
Direct limit Talk:Direct limit --
Direct product Talk:Direct product --
Direct sum Talk:Direct sum --
Direct sum of groups Talk:Direct sum of groups --
Directed graph Talk:Directed graph --
Directed set Talk:Directed set --
Direction Talk:Direction --
Dirichlet character Talk:Dirichlet character --
Dirichlet convolution Talk:Dirichlet convolution --
Dirichlet, Johann Peter Gustav Lejeune Talk:Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet --
Dirichlet kernel Talk:Dirichlet kernel --
Dirichlet L-series Talk:Dirichlet L-series --
Dirichlet ring Talk:Dirichlet ring --
Dirichlet's theorem Talk:Dirichlet's theorem --
Discontinuity set Talk:Discontinuity set --
Discrete cosine transform Talk:Discrete cosine transform --
Discrete Fourier transform Talk:Discrete Fourier transform --
Discrete Hankel transform Talk:Discrete Hankel transform --
Discrete Hartley transform Talk:Discrete Hartley transform --
Discrete logarithm Talk:Discrete logarithm --
Discrete mathematics Talk:Discrete mathematics --
Discrete optimization Talk:Discrete optimization --
Discrete random variable Talk:Discrete random variable --
Discrete sine transform Talk:Discrete sine transform --
Discrete space Talk:Discrete space --
Discrete valuation Talk:Discrete valuation --
Discriminant of a polynomial Talk:Discriminant of a polynomial --
Disjoint union Talk:Disjoint union --
Disjunctive normal form Talk:Disjunctive normal form --
Disk integration Talk:Disk integration
Dispenser Talk:Dispenser --
Displacement Talk:Displacement --
Distance Talk:Distance --
Distinct Talk:Distinct --
Distribution Talk:Distribution --
Distributive law Talk:Distributive law --
Distributivity Talk:Distributivity --
Divergence Talk:Divergence --
Divergence theorem Talk:Divergence theorem --
Divisible Talk:Divisible --
Division Talk:Division --
Division algebra Talk:Division algebra --
Division by 2 Talk:Division by 2 --
Division by zero Talk:Division by zero --
Division ring Talk:Division ring --
Divisor Talk:Divisor --
The Doctrine of Chances Talk:The Doctrine of Chances --
Dodecahedron Talk:Dodecahedron --
Domain calculus Talk:Domain calculus
Domain theory Talk:Domain theory --
Dominated convergence theorem Talk:Dominated convergence theorem --
Donaldson Talk:Donaldson --
Donaldson, Simon Talk:Simon Donaldson --
Dot product Talk:Dot product --
Douady, Adrien Talk:Adrien Douady --
Double counting Talk:Double counting --
Double integral Talk:Double integral --
Douglas, Jesse Talk:Jesse Douglas --
Drinfeld, Vladimir Talk:Vladimir Drinfeld --
Dual «category theory) Talk:Dual «category theory» --
Dual group Talk:Dual group --
Dual numbers Talk:Dual numbers --
Dual polyhedron Talk:Dual polyhedron --
Dual space Talk:Dual space --
Duality Talk:Duality --
Dudley, Underwood Talk:Underwood Dudley --
Duodecimal Talk:duodecimal --
Dyadic fraction Talk:Dyadic fraction --
Dynamical system Talk:Dynamical system --
Dynamical systems Talk:Dynamical systems --
Dynamical systems and chaos theory Talk:Dynamical systems and chaos theory --
Dynamics «mechanics) Talk:Dynamics «mechanics»
Dynkin, Eugene Borisovich Talk:Eugene Borisovich Dynkin --
Dynkin diagram Talk:Dynkin diagram --
Dyson, Freeman Talk:Freeman Dyson --

E


E6 «mathematics) Talk:E6 «mathematics» --
e «mathematical constant) Talk:e «mathematical constant» --
Echelon Talk:Echelon --
Eclipse cycle Talk:Eclipse cycle --
Economic statistics Talk:Economic statistics --
Eddington coordinates Talk:Eddington coordinates
Edge Talk:Edge --
Edmonds-Karp algorithm Talk:Edmonds-Karp algorithm --
Effective results in number theory Talk:Effective results in number theory --
Egyptian fraction Talk:Egyptian fraction --
Eigenface Talk:Eigenface --
Eigenvector Talk:Eigenvector --
Eigenvectors Talk:Eigenvectors --
Eilenberg, Samuel Talk:Samuel Eilenberg --
Eisenstein's criterion Talk:Eisenstein's criterion
Einstein Talk:Einstein --
Einstein, Albert Talk:Albert Einstein --
An elegant rearrangement of a conditionally convergent iterated integral Talk:An elegant rearrangement of a conditionally convergent iterated integral --
Elementary algebra Talk:Elementary algebra --
Elementary function Talk:Elementary function
Elementary group theory Talk:Elementary group theory --
Elementary matrix transformations Talk:Elementary matrix transformations --
Elementary number theory Talk:Elementary number theory --
Elevator paradox Talk:Elevator paradox --
ElGamal discrete log cryptosystem Talk:ElGamal discrete log cryptosystem --
Elimination theory Talk:Elimination theory --
Elliott wave Talk: Elliott wave --
Ellipse Talk:Ellipse --
Ellipsoid Talk:Ellipsoid --
Elliptic curve Talk:Elliptic curve --
Elliptic curve cryptography Talk:Elliptic curve cryptography --
Elliptic function Talk:Elliptic function --
Elliptic geometry Talk:Elliptic geometry --
Elliptic integral Talk:Elliptic integral --
Ehrhart polynomial Talk:Ehrhart polynomial --
Embree-Trefethen's constant Talk:Embree-Trefethen's constant --
Empirical relationship Talk:Empirical relationship
Empty function Talk:Empty function --
Empty product Talk:Empty product --
Empty set Talk:Empty set --
ENIAC Talk:ENIAC --
Enigma Talk:Enigma --
Enriched category Talk:Enriched category --
Entire function Talk:Entire function --
Entropy Talk: Entropy --
Entropy encoding Talk: Entropy encoding --
Entscheidungsproblem Talk:Entscheidungsproblem --
Enumeration Talk:Enumeration --
Envelope Talk:Envelope --
Epimenides paradox Talk:Epimenides paradox --
Epimorphism Talk:Epimorphism --
EPR paradox Talk:EPR paradox --
Equaliser Talk:Equaliser --
Equality «mathematics) Talk:Equality «mathematics» --
Equation Talk:Equation --
Equatorial coordinate system Talk:Equatorial coordinate system --
Equilateral Talk:Equilateral --
Equinumerosity Talk:Equinumerosity --
Equivalence class Talk:Equivalence class --
Equivalence of categories Talk:Equivalence of categories --
Equivalence relation Talk:Equivalence relation --
Eratosthenes Talk:Eratosthenes --
Paul Erd?rd?Paul Talk:Paul Erd? --
Erd?orwein constant Talk:Erd?orwein constant --
Erd?onjecture Talk:Erd?onjecture --
Erd?y¦࣯njecture Talk:Erd?y¦࣯njecture --
Erd?o-Rado theorem Talk:Erd?o-Rado theorem --
Erd?umber Talk:Erd?umber --
Erlang distribution Talk:Erlang distribution
Erlangen programme Talk:Erlangen programme --
Error-correcting code Talk:Error-correcting code
Error-correction Talk:Error-correction --
Error function Talk:Error function --
Escape velocity Talk:Escape velocity
Essential singularity Talk:Essential singularity --
Eta function Talk:Eta function --
Euclid Talk:Euclid --
Euclidean algorithm Talk:Euclidean algorithm --
Euclidean domain Talk:Euclidean domain --
Euclidean geometry Talk:Euclidean geometry --
Euclidean space Talk:Euclidean space --
Euler Talk:Euler --
Euler characteristic Talk:Euler characteristic --
Euler integral Talk:Euler integral --
Euler, Leonhard Talk:Leonhard Euler --
Euler number Talk:Euler number --
Euler product Talk:Euler product --
Euler pseudoprime Talk:Euler pseudoprime --
Euler-Jacobi pseudoprime Talk:Euler-Jacobi pseudoprime --
Euler-Maclaurin formula Talk:Euler-Maclaurin formula --
Euler-Mascheroni constant Talk:Euler-Mascheroni constant --
Euler's angle Talk:Euler's angle --
Euler's conjecture Talk:Euler's conjecture --
Euler's criterion Talk:Euler's criterion --
Euler's formula Talk:Euler's formula --
Euler's four-square identity Talk:Euler's four-square identity --
Euler's line Talk:Euler's line --
Euler's theorem Talk:Euler's theorem --
Euler's totient function Talk:Euler's totient function --
Even number Talk:Even number --
Even permutation Talk:Even permutation --
Everett, Hugh Talk:Hugh Everett --
Everett many-worlds interpretation Talk:Everett many-worlds interpretation --
Evolutionarily stable strategy Talk:Evolutionarily stable strategy --
Exact sequence Talk:Exact sequence --
Examples of differential equations Talk:Examples of differential equations --
Examples of groups Talk:Examples of groups --
Examples of Markov chains Talk:Examples of Markov chains --
Excessive number Talk:Excessive number --
Excircle Talk:Excircle --
Exclusive disjunction Talk:Exclusive disjunction --
Existence theorem Talk:Existence theorem --
Existential quantification Talk:Existential quantification --
Expander Talk:Expander --
Expected value Talk:Expected value --
Exponential Talk:Exponential --
Exponential distribution Talk:Exponential distribution --
Exponential family Talk:Exponential family --
Exponential function Talk:Exponential function --

Exponential growth Talk:Exponential growth --
Exponentiating by squaring Talk:Exponentiating by squaring --
Exponentiation Talk:Exponentiation --
Expression Talk:Expression --
EXPSPACE Talk:EXPSPACE --
EXPTIME Talk:EXPTIME --
Extended number Talk:Extended number --
Extended real number line Talk:Extended real number line --
Extended Riemann hypothesis Talk:Extended Riemann hypothesis --
Extendible cardinal Talk:Extendible cardinal --
Extension «algebra) Talk:Extension «algebra» --
Extension problem Talk:Extension problem --
Extension «semantics) Talk:Extension «semantics» --
Extensionality Talk:Extensionality --
Exterior algebra Talk:Exterior algebra --
Exterior derivative Talk:Exterior derivative --
Extra strong Lucas pseudoprime Talk:Extra strong Lucas pseudoprime --
Extractor Talk:Extractor --
Extreme value Talk:Extreme value --
Extreme value theory Talk:Extreme value theory --

F


F-number Talk:F-number --
F4 «mathematics) Talk:F4 «mathematics» --
F4 polytope Talk:F4 polytope --
Face «mathematics) Talk:Face «mathematics» --
Factor Talk:Factor --
Factor group Talk:Factor group --
Factor ring Talk:Factor ring --
Factorial Talk:Factorial --
Falling factorial Talk:Falling factorial --
Faltings, Gerd Talk:Gerd Faltings --
Farey sequence Talk:Farey sequence --
Fast Fourier Transform Talk:Fast Fourier Transform --
Fast Fourier transform Talk:Fast Fourier transform --
Fatou's lemma Talk:Fatou's lemma --
Fatou, Pierre Talk:Pierre Fatou --
Fauquembergue Talk:Fauquembergue --
Fauquembergue, E. Talk:E. Fauquembergue --
Fefferman, Charles Talk:Charles Fefferman --
Feigenbaum constant Talk:Feigenbaum constant --
Feller, William Talk:William Feller --
Fencepost error Talk:Fencepost error
Fermat, Pierre de Talk:Pierre de Fermat --
Fermat primality test Talk:Fermat primality test --
Fermat prime Talk:Fermat prime --
Fermat's last theorem Talk:Fermat's last theorem --
Fermat's little theorem Talk:Fermat's little theorem --
Fermat's spiral Talk:Fermat's spiral --
Fermat's theorem Talk:Fermat's theorem --
Fermi, Enrico Talk:Enrico Fermi --
Fermi paradox Talk:Fermi paradox --
Ferrari, Lodovico Talk:Lodovico Ferrari --
Ferro, Scipione Talk:Scipione Ferro --
Feuerbach, Karl Wilhelm Talk:Karl Wilhelm Feuerbach --
Feynman, Richard Talk:Richard Feynman --
Fibonacci Talk:Fibonacci --
Fibonacci coding Talk: Fibonacci coding --
Fibonacci number Talk:Fibonacci number --
Fibonacci pseudoprime Talk:Fibonacci pseudoprime --
Fibration Talk:Fibration --
Fibre bundle Talk:Fibre bundle --
Field Talk:Field --
Field «algebra) Talk:Field «algebra» --
Field cohomology Talk:Field cohomology --
Field theory «mathematics) Talk:Field theory «mathematics»
Fields, John Charles Talk:John Charles Fields --
Fields Medal Talk:Fields Medal --
Figurate numbers Talk:Figurate numbers --
Figure-eight knot «mathematics) Talk:Figure-eight knot «mathematics» --
Fifteen puzzle Talk:Fifteen puzzle --
Filter Talk:Filter «mathematics» --
Financial mathematics Talk:Financial mathematics --
Fincke, Thomas Talk:Thomas Fincke --
Finished mathematics Talk:Finished mathematics --
Finite difference Talk:Finite difference --
Finite element method Talk:Finite element method --
Finite field Talk:Finite field --
Finite geometry Talk:Finite geometry --
Finite Mathematics Talk:Finite Mathematics --
Finite state automaton Talk:Finite state automaton --
Finite state machine Talk:Finite state machine --
Finitely generated abelian group Talk:Finitely generated abelian group --
Finitely-generated module Talk:Finitely-generated module --
Finsler geometry Talk:Finsler geometry --
FIPS Talk:FIPS --
First category Talk:First category --
First-order logic Talk:First-order logic --
First-order predicate calculus Talk:First-order predicate calculus --
Fischer group Talk:Fischer group --
Fisher's linear discriminator Talk:Fisher's linear discriminator
Five lemma Talk:Five lemma --
Five-number summary Talk:Five-number summary --
Fixed point Talk:Fixed point --
Fixed point combinator Talk:Fixed point combinator --
Fixed-point lemma for normal functions Talk:Fixed-point lemma for normal functions --
Flag manifold Talk:Flag manifold --
Flatland Talk:Flatland --
Floating point Talk:Floating point --
Flood fill Talk: Flood fill --
Floor function Talk:Floor function --
Fluctuation theorem Talk:Fluctuation theorem --
Fock space Talk:Fock space --
Fock state Talk:Fock state --
Fokker-Planck equation Talk:Fokker-Planck equation --
Foliation Talk:Folation --
Folk mathematics Talk:Folk mathematics --
Force field Talk:Force field --
Forcing «mathematics) Talk:Forcing «mathematics» --
L.R. Ford Talk:L.R. Ford --
Ford circle Talk:Ford circle --
Ford-Fulkerson algorithm Talk:Ford-Fulkerson algorithm --
Forest Talk:Forest «graph theory» --
Formal Talk:Formal --
Formal concept analysis Talk:Formal concept analysis --
Formal grammar Talk:Formal grammar --
Formal group law Talk:Formal group law --
Formal language Talk:Formal language --
Formal power series Talk:Formal power series --
Formalism Talk:Formalism --
Formula Talk:Formula --
Foundations of mathematics Talk:Foundations of mathematics --
Four color theorem Talk:Four color theorem --
Four fours Talk:Four Fours --
Fourier analysis Talk:Fourier analysis --
Fourier, Jean Baptiste Joseph Talk:Jean Baptiste Joseph Fourier --
Fourier inversion theorem Talk:Fourier inversion theorem --
Fourier series Talk:Fourier series --
Fourier transform Talk:Fourier transform --
Fractal Talk:Fractal --
Fractal art Talk:Fractal art --
Fractal Compression Talk:Fractal Compression --
Fractal landscapes Talk:Fractal landscapes --
Fractal transform Talk:Fractal transform --
Fractals Talk:Fractals --
Fraction Talk:Fraction --
Fractional calculus Talk:Fractional calculus --
Fractional probability Talk:Fractional probability --
Fraenkel Talk:Fraenkel --
Fraenkel, Adolf Talk:Adolf Fraenkel --
Frattini subgroup Talk:Frattini subgroup --
Fr襴 space Talk:Fr襴 space --
Fredholm operator Talk: Fredholm operator --
Free abelian group Talk:Free abelian group --
Free group Talk:Free group --
Free module Talk:Free module --
Free object Talk:Free object --
Free product Talk:Free product --
Free variables and bound variables Talk:Free variables and bound variables --
Freedman, Michael Talk:Michael Freedman --
Frege, Gottlob Talk:Gottlob Frege --
Freiling, Chris Talk:Chris Freiling --
Freiling's axiom of symmetry Talk:Freiling's axiom of symmetry
Frequency Talk:Frequency --
Frequency domain Talk:Frequency domain --
Frequency transform Talk:Frequency transform --
Fresnel equations Talk:Fresnel equations --
Fresnel integral Talk:Fresnel integral --
Fresnel zone Talk:Fresnel zone --
Friedman Talk:Friedman --
Friedman, William F. Talk:William F. Friedman --
Frieze group Talk:Frieze group --
Frobenius, Georg Ferdinand Talk:Ferdinand Georg Frobenius --
Frobenius, Georg Talk:Georg Frobenius --
Frobenius pseudoprime Talk:Frobenius pseudoprime --
Frustum Talk:Frustum --
F-space Talk:F-space --
Fubini, Guido Talk:Guido Fubini --
Fubini's theorem Talk:Fubini's theorem --
D.R. Fulkerson Talk:D.R. Fulkerson --
Full moon cycle Talk:Full moon cycle --
Full width at half maximum Talk:Full width at half maximum
Function Talk:Function --
Function approximation Talk:Function approximation --
Function codomain Talk:Function codomain --
Function domain Talk:Function domain --
Function field Talk:Function field --
Function «mathematics) Talk:Function «mathematics» --
Function «programming) Talk:Function «programming» --
Function range Talk:Function range
Function space Talk:Function space --
Functional Talk:Functional --
Functional analysis Talk:Functional analysis --
Functional derivative Talk:Functional derivative --
Functional predicate Talk:Functional predicate --
Functor Talk:Functor --
Functor category Talk:Functor category --
Fundamental group Talk:Fundamental group --
Fundamental theorem of algebra Talk:Fundamental theorem of algebra --
Fundamental theorem of arithmetic Talk:Fundamental theorem of arithmetic --
Fundamental theorem of calculus Talk:Fundamental theorem of calculus --
Fundamental theorem on homomorphisms Talk:Fundamental theorem on homomorphisms --
Fuzzy logic Talk:Fuzzy logic


تعداد بازدید ها: 11935


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..