منو
 صفحه های تصادفی
تاثیر پیوند پای بر ساختار مولکول
نقش تمثیل و تشبیه در تعلیم و تربیت
گل پنیرک
صرف
زاویه انحراف و زاویه میل
فیزیک مکتب کپنهاگ
زندگینامه فریدریش بسل
thyroiditis
منشا تاریخ نگاری اسلامی
گستردگی علم امام علی علیه السلام
 کاربر Online
1123 کاربر online

راهنمای شناسایی مرحله به مرحله گیاهان

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی > علوم گیاهی
علوم طبیعت > زیست شناسی > علوم گیاهی
(cached)

راهنما برای بررسی نمونه های گیاهی


1- بررسی رشد

آیا گیاه علفی است یا چوبی؟
آیا بالا رونده است؟

اگر گیاه علفی است :


آیا یکساله ، دوساله یا بیشتر است؟
آیا آبدار است ؟
آیا آبزی است ؟
اگر چوبی است :
آیا درختچه یا درختی است؟
آیا همیشه سبز است یا خزان شونده؟

2- قسمتهای زیرزمینی (اگر وجود داشته باشد)

آیا دارای ریشه را ست است؟
یا سیستم ریشه آن افشان است؟
آیا ریشه غده ای دارد؟
آیا قسمتهای زیرزمینی ساقه مانند پیاز، کورم،غده
یا ریزوم و توسعه یافته است؟

3- ساقه های هوایی

به جنبه های مخصوص مانند ساقه گل دهنده، رونده و استولون توجه شود همچنین به وضعیت پیچنده ها ، غنچه و تنه اگر وجود داشته باشد.

4- برگها

ترتیب قرار گرفتن :


آیا به صورت متناوب ، متقابل یا فراهم است؟
آیا برگها به صورت گسترده بر روی سطح زمین (روزت) توسعه یافته است؟

وضعیت محل اتصال برگ به ساقه:


آیا پهنک برگ دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ است (منظور پا یک برگ و دمبرگ است)؟
آیا غلاف قاعده برگ رشد کرده است؟

وضعیت تقسیمات پهنک برگ:


آیا پهنک ساده است یا مرکب (منظور از مرکب دارای برگچه های مجزاست)؟

وضعیت گوشواره ها (استیپولها):


آیا گوشواره در قاعده دمبرگ وجود دارند، یعنی برگها دارای گوشواره (Stipulate) هستند؛ یا بدون گوشواره (exstipulate) می باشند؟

5- گل آذین

آیا گل آذین نامحدود است و یا محدود ؟
آیا گلها به صورت منفرد هستند؟
آیا گل آذین سنبله ، خوشه ، دیهیم ، چتر ، کلاپرک (کاپیتول) و یا پانیکول می باشد؟
آیا دارای براکته (برگی که در قاعده ساقه گل دهنده وجود دارد) یا بدون براکته می باشد؟

6- گلها

آیا گلها دو جنسی هستند یا یک جنسی؟
اگر یک جنسی هستند :
آیا یک پایه (با دو نوع گل بر روی یک گیاه) یا دو پایه اند (گلها بر روی دو گیاه جداگانه)؟

7- وضعیت گلپوش نسبت به مادگی

(یک گل باید بطور عمودی برش خورده و به دو قسمت تقسیم شود.)

اتصال گلبرگها و کاسبرگها:


الف) بطور مستقل بر روی نهنج در زیر تخمدان قرار گرفته اند (یعنی گلها هیپوژن (پایینی) هستند. یا
ب) آیا کاسبرگها و گلبرگها بر روی لبه بخش نعلبکی مانند به محور استوانه ای گل در اطراف تخمدان قرار دارند، یعنی گلها دوری یا پرپژن هستند‎؛ یا
ج) بطور کامل در بالای تخمدان مادگی قرار گرفته اند یعنی گلها پایین یا اپی ژن هستند.

8- گلپوشها

آیا همه آنها یک شکل هستند یا متمایز به دو حلقه داخلی و خارجی شده اند.
در قسمت خارج
کاسبرگها که سبز رنگ هستند
در قسمت داخل
گلبرگها که رنگی می باشند
اگر متمایزند، ابتدا به شماره 9 و سپس به شماره 10 رجوع کنید.
اگر همه شبیه هستند آیا:
الف) همه کاسبرگ مانند (سبز رنگ و شبیه به کاسبرگ) هستند؛
ب) همه گلبرگ مانند (رنگی و شبیه به گلبرگ) هستند؛
اگر از نوع الف هستند ، به شماره 9 رجوع کنید و آنها را کاسه گل در نظر بگیرید و شماره 10 را حذف کنید.
اگر از نوع ب باشند، به شماره 10 رجوع کرده و آنها را جام گل در نظر بگیرید و شماره 9 را حذف کنید.

9- کاسه گل

از چند کاسبرگ تشکیل شده است؟
آیا همه آنها آزاد هستند یا از قاعده به هم پیوسته اند؟

10- ‌جام گل

از چند گلبرگ تشکیل شده است؟
آیا همه آنها آزاد هستند (جدا گلبرگ هستند)؟
یا از قاعده به هم پیوسته اند (پیوسته گلبرگ هستند)؟

چنانچه جام گل پیوسته است، در این صورت جام گل می تواند به صورت یکپارچه جدا باشد.آیا جام گل منظم است (دارای تقارن شعاعی است)؟:


یا نامنظم است (دارای تقارن جانبی است)؟
آیا جام گل هیپوژن است (بر روی نهنج در زیر تخمدان و مستقل از پرچمها و برچه ها قرار گرفته است)؟
یا پرپژن است ( بر روی لبه بخش نعلبکی مانند به محور استوانه ای در اطراف تخمدان قرار گرفته است یا اگر زیر تخمدان قرار گرفته باشد در این صورت با کاسبرگها و یا میله های پرچمها در بالای نقطه اتصال با هم ترکیب می شوند).
یا اپی ژن است ( در بالای تخمدان قرار می گیرد).

11- گلپوش آذین کاسه گل و جام گل

عبارت است از : طرز قرار گرفنتن کاسبرگها و گلبرگها در داخل غنچه که معمولاً بهتر است در هنگام باز شدن گل مورد بررسی قرار گیرد نه در زمانی که کاملاً گلها باز شده اند.
آیا آرایش کاسبرگها به صورت فلسی منظم (Imbricate) ، فلسی نا منظم (Valvate) ، یا کفه ای (Contorted) است ؟
آیا آرایش گلبرگها به صورت فلسی منظم ، فلسی نا منظم یا کفه ای است؟

12- پرچمها Androecium

تعداد پرچمها چند تاست؟

طرز قرار گرفتن پرچمها:


آیا به صورت مارپیچی ، حلقوی یا مجتمع است ؟
اگر به صورت حلقوی یا مجتمع است:
به صورت چند حلقه یا مجموعه می باشند؟
و چند پرچم در هر حلقه وجود دارد؟
اگر روی یک حلقه (یا به صورت مجموعه هایی حلقوی) باشند، آیا نسبت به گلبرگها متقابل یا متناوب قرار گرفته اند؟

اگر روی دو حلقه باشند:


کدام پرچمها با گلبرگها متقابلند؟
و کدام پرچمها با گلبرگها متناوبند؟
آیا میله پرچمها همگی آزاد هستند یا همه و یا قسمتی از آنها به یکدیگر پیوسته اند؟
آیا پرچمها هیپوژن هستند (یعنی بر روی نهنج زیر تخمدان به صورتی مستقل از کاسبرگها و گلبرگها قرار می گیرند)
یا پرپژن هستند (یعنی بر روی لبه بخش بشقاب مانند به محور استوانه ای در اطراف تخمدان متصل هستند، یا بر روی نهنج زیر تخمدان واقع شده اند و میله هایشان با گلبرگها ( یا گلبرگها و کاسبرگها) یکی شده و در بالای نقطه اتصال قرار می گیرند.
یا اپی ژن هستند (یعنی در بالای تخمدان قرار می گیرند)
پرچمها اپی ژن هستند (یعنی بر روی گلبرگها قرار گرفته اند) یا کاملاً جدا از جام گل هستند).
آیا پرچمهای تحلیل رفته (Staminodes) وجود دارند؟

13- بساکها

آیا به وسیله شکافهایی به طرف خارج (extrorse) باز می شوند؟
آیا به وسیله شکافهایی به طرف داخل (introrse) باز می شوند؟
آیا به وسیله شکافهای جانبی (latrorse) باز می شوند؟
یا بوسیله سوراخهایی باز می شوند؟
آیا همه آنها آزاد هستند؟
یا به لوله بساک متصلند؟

14- مشاهده هر نوع ویژگی در پرچمها

مثلاً دو شکلی (دارا بودن 2 نوع پرچم)، زوایدی روی بساکها و غیره.

15- آیا دیسک وجود دارد؟

به طرف خارج پرچمهاست
یا به طرف داخل پرچمهاست

16- تخمدان

آیا فوقانی است (یعنی بالاتر از محل اتصال اجزای دیگر گل قرار می گیرد)؟
آیا تحتانی است (یعنی زیر محل اتصال تعبیه اجزای گل قرار دارد)؟
یا نیمه تحتانی است (یعنی اجزای دیگر گل کم و بیش در بدنه تخمدان قرار دارند)؟
برای دیدن این امر گلی را از نصف کنید. توجه کنید در گلهایی که بشدت پریژن هستند (مانند گل سرخ) تخمدان ممکن است به وسیله لوله ای پیاله ای شکل و خیلی عمیق که در عین حال از تخمدان جداست احاطه شده باشد، این تخمدان هنوز فوقانی محسوب میشود.
چندتا از قسمتهای مجزا (مادگی) تخمدان را به وجود می آورند؟
الف) اگر بیشتر از یکی باشد
تخمدان Apocarpous (دارای برچه های جدا) است و از مادگیهای ساده تشکیل شده است.
اگر چنین است.
چند تا از برچه های ساده وجود دارند؟
آیا به صورت مارپیچی قرار گرفته اند؟
یا به صورت حلقوی هستند؟
ب) اگر فقط یکی باشد
تخمدان ممکن است دارای برچه های جدا یا پیوسته باشد.
تخمدان برچه های جدا خواهد داشت اگر مرکب از مادگیهای مجزا باشد.
تخمدان دارای برچه های پیوسته است اگر مادگی مرکب باشد.
مادگی ساده است اگر فقط از یک برچه ساخته شده باشد.
مادگی مرکب است اگر از دو یا تعداد بیشتری برچه متصل به هم ساخته شده باشد.
چگونه می توان تعداد برچه های سازنده مادگی را معین کرد؟

به صورت زیر عمل شود :


1- بررسی خصوصیات ویژه تخمدان
اگر تخمدان در مقطع عرضی آشکارا نامتقارن باشد، مادگی احتمالاً تنها شامل یک برچه خواهد بود.
اگر متقارن باشد مادگی شامل دو یا تعداد بیشتری برچه خواهد بود.
اگر تخمدان شامل دو یا بیشتر لوبهای نامتقارن باشد، تعداد لوبها احتمالاً نشان دهنده تعداد برچه ها می باشند.
2- برسی خامه ها
اگر بیش از یک خامه وجود داشته باشد، مادگی از دو یا تعداد بیشتری برچه تشکیل شده است. تعداد خامه ها معمولاً نشان دهنده تعداد برچه ها می باشد.
اگر تنها یک خامه وجود داشته باشد. مادگی ممکن است از یک یا بیشتر از یک برچه ساخته شده باشد. به شماره 3 رجوع شود.
3- بررسی کلاله
اگر بیش از یک کلاله وجود داشته باشد، مادگی از دو یا بیشتر برچه ساخته شده است.
اگر تنها یک کلاله وجود داشته باشد، در این صورت مادگی ممکن است از یک یا بیشتر از یک برچه ساخته شده باشد.
اگر کلاله نامتقارن بوده و بویژه کم و بیش به شکل نعل اسب باشد بیشتر دلالت بر این دارد که مادگی تنها شامل یک برچه است.
اگر کلاله متقارن است، مادگی احتمالاً از دو یا بیشتر برچه بوجود آمده است.
اگر کلاله شامل لوبهای متقارن مرکب از دو یا بیشتر لوب است، مادگی احتمالاً از دو یا بیشتر برچه ساخته شده و احتمالاً تعداد لوبها نشانگر تعداد برچه هاست.
اگر کلاله بدون هر گونه لوبی باشد. به شماره 4 رجوع کنید.
4- یک برش عرضی از وسط تخمدان تهیه کنید.
آیا تخمدان توسط دو یا بیشتر دیواره های (Septa) عمودی به تعدای خانه (loculi) تقسیم شده است که از قسمت خارج شروع شده و در وسط تخمدان به یکدیگر متصل می شوند؟
اگر چنین است، مادگی از دو یا بیشتر برچه تشکیل شده است و تعداد خانه ها نشان دهنده تعداد برچه ها می باشد.
اگر چنین نیست، مادگی ممکن است از یک یا بیشتر از یک برچه تشکیل شده باشد.
5- بررسی تعداد جفتهای قابل رویت در مقطع عرضی
اگر بیش از یکی باشد در این صورت مادگی از دو یا بیشتر برچه ساخته شده است و تعداد جفتها نشان دهنده تعداد برچه ها می باشد.
اگر تنها یک جفت باشد، در این صورت مادگی احتمالاً فقط از یک برچه تشکیل شده است.
ترکیبی از روشهای 1 تا 5 که در بالا اشاره شد، روشن میسازد که آیا مادگی ساده یا مرکب است؟
اگر مادگی ساده باشد تخمدان جدا برچه بوده و مرکب از یک برچه آزاد است.
اگر مادگی مرکب باشد تخمدان با برچه های پیوسته بوده و مرکب از دو یا بیشتر برچه متصل به هم است.
در حالت اخیر موارد زیر یادداشت می شود.
تعداد خامه ها
تعداد کلاله ها (یا لوبهای کلاله چنانچه کلاله یکی باشد).
تعداد خانه ها در تخمدان
تعداد برچه های سازنده مادگی

17- بررسی وضعیت تمکن

به این منظور برش طولی و عرضی تخمدان تهیه شود.
اگر این قسمتها کوچک باشند بهتر است برش از تخمدانهای مسن تر و مربوط به گلهایی که پژمرده شده اند، یعنی موقعی که تخمکها به اندازه کافی جهت تولید بذر رشد کرده اند، تهیه شده و تمکن مشاهده شود.
آیا تمکن محوری است؟
کناری است؟
مرکزی است؟
رأسی است؟
قاعده ای است؟

18- بررسی انواع میوه (اگر وجود داشته باشد) برای مثال :

آیا میوه حقیقی است یا کاذب؟
اگر کاذب است. آیا ساده است یا مرکب؟
اگر حقیقی و ساده است، آیا شکوفاست یا ناشکوفا یا شیزوکارپ است؟
آیا خشک است یا آبدار؟
اگر شکوفاست آیا کپسول (شیاردار، گرز ، شیزوکارپ ، مجری)، برگه ، و یانیام است؟
اگر ناشکوفاست، آیا سته، شفت، آکن، فندقه تحتانی، گندمه، فندقه ساده یا فندقه بالدار است؟
اگر شیزوکارپ است آیا فندقه های آن مریکارپ یا سامار است؟
در میوه چند دانه وجود دارد؟
شکل دانه ، اندازه دانه و تزئینات سطحی آن و دیگر ساختمانهای وابسته اگر وجود دارد، باید توضیح داده شود.تعداد بازدید ها: 21233


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..