منو
 کاربر Online
1588 کاربر online

دستورات دانشنامه

تازه کردن چاپ
دانشنامه > دانشنامه
(cached)

لیست کامل دستورات دانشنامه:
Plugin>versionشرحarguments
AGENTINFODisplays browser client info:{AGENTINFO(info=>IP/SVRSW/BROWSER)}{AGENTINFO}No arguments indicated
ARTICLEيک مقاله را Includeکن:{ARTICLE(Id=> , Field=>)}{ARTICLE}No arguments indicated
ARTICLESInsert articles into adaneshnamehpageNo arguments indicated
AVATARآدمک کاربر را نمایشمی دهد:{AVATAR(page=>, float=>left| right)}نام کاربر{AVATAR}No arguments indicated
BACKLINKSتمام صفحاتی را کهبه صفحات خاصی پيوندميشوند فهرست کن:{BACKLINKS(info=>hits| user, exclude=>HomePage| SandBox, include_self=>1, noheader=>0, page=>HomePage)}{BACKLINKS}exclude =>
include_self => 0
noheader => 0
page => [pagename]
info =>
BOXInsert theme styled box ondaneshnameh page:{BOX(title=>Title, bg=>color, width=>num[%], align=>left| right| center)}متن{BOX}No arguments indicated
CATEGORYفهرست موارد را برایطبقه بندی حاضر/دادهشده در صفحه دانشنامه درجکنید:{CATEGORY(id=>1+2+3, types=>article+blog+faq+fgal+igal+newsletter+poll+quiz+survey+tracker+daneshnameh , sort=>[type| created| name| hits]_[asc| desc], sub=>true| false, split=>y| n)}{CATEGORY}No arguments indicated
CATEGORYTREEنمایش درختی طبقهبندی ها:{CATEGORY(id=id)}{CATEGORY}No arguments indicated
CATORPHANSنمايش عناصر ماوراکه طبقه بندی نشدهاند:{CATORPHANS(objects=>daneshnameh| article| blog| faq| fgal| igal| newsletter| poll| quizz| survey| tracker)}{CATORPHANS}No arguments indicated
CATPATHمتعلق به آن است درجکنید دانشنامه مسیرکامل هر طبقه بندیرا برای هر طبقهبندی که این صفحه:{CATPATH(divider=>, top=>yes| no)}{CATPATH}No arguments indicated
CENTERمحتویات plugin را درصفحه دانشنامه وسطچین می کند:{CENTER()}متن{CENTER}No arguments indicated
CODEنمايش قسمت کوچکی ازکد:{CODE(ln=>1, colors=>php| highlights| phpcode)}کد{CODE} -''توجه: اينپارامترها انحصاریهستند''No arguments indicated
COPYRIGHTاخطارهای حق تالیفرا درج کنید:{COPYRIGHT()}~title~~year~~authors~متن{COPYRIGHT}No arguments indicated
COUNTDOWNمثال:{COUNTDOWN(enddate=>April 1 2004[, locatetime=>on])}متن{COUNTDOWN}No arguments indicated
DANESHNAMEHGRAPHRenders a graph, with linked pagesnavigation visually figured.
Parameters: key=>value, ...| | key | default | commentslevel | 0 | the number of hopsthe graph followstitle | daneshnamehgraph | thetitle of the mapnodesep | .1 | the space betweennodesrankdir | LR | Left to Right, the direction of graphbgcolor | transparent | thebackground color, use #rrvvbbcolor types.size | | nothing there, unlimited size. use 5, 3 type sizesin inchesfontsize | 9 | the font size inpts presumablyfontname | Helvetica | the nameof the font used for labelsshap | box | the shape of a node.can be plaintext ellipse circle eggtriangle box diamond trapeziumparallelogram house hexagon octagonnodestyle | filled | style fordrawing nodes.nodecolor | #aeaeae | color ofthe bordernodefillcolor | #FFFFFF | background color of the nodenodewidth | .1 | sortof relativewidth ??nodeheight | .1 | same mystery asaboveedgecolor | #999999 | color forlinks (called edges here)edgestyle | solid | shape of thearrow that come with the link| |
No arguments indicated
DLيک فهرست تعريفايجاد ميکند:{DL()}عبارت:تعریف{DL}- ''در هر سطر يکتعريف''No arguments indicated
DYNAMICMENUDisplays the data using a DynamicMenu:{DYNAMICMENU(body=BODY)}سطرها{DYNAMICMENU}No arguments indicated
EXAMPLEمثال:{EXAMPLE(face=> size=>)}متن{EXAMPLE}No arguments indicated
FANCYTABLEDisplays the data using theMavaraDaneshnameh odd/even tablestyle:{FANCYTABLE(head=>)}هاسلول{FANCYTABLE}- ''cell ها و عناوينبوسيله ~| ~ جداميشوند''No arguments indicated
FLASHDisplays a SWF on the daneshnamehpage:{FLASH(movie=url_to_flash, width=>xx, height=>xx, quality=>high)}{FLASH}No arguments indicated
GAUGEتصویری را نمایش میدهد GAUGEیک:{GAUGE(color=>, bgcolor=>, max=>, value=>, size=>, perc=>, height=>)}شرح{GAUGE}No arguments indicated
HINTPLUSDisplays the description of atitle:{HINTPLUS(text=textStr)}شرح{HINTPLUS}- ''No arguments indicated
JABBER --- No arguments indicated
LANGDisplays the text only if thelanguage matchs:{LANG(lang=>)}متن{LANG}No arguments indicated
USERCOUNTDisplays the number of registeredusers:{USERCOUNT()}groupname{USERCOUNT}No arguments indicated
LASTPAGEOBJECTSShows daneshnameh pages of (a)specified Category/Categories:{LASTPAGEOBJECTS(category=catName, numpages=num)}{}{LASTPAGEOBJECTS}No arguments indicated
MODULEیک ماژول را درونصفحه نمایش می دهد:{MODULE(module=>, align=>left| center| right, max=>, np=>0| 1, args...)}{MODULE}No arguments indicated
MONOداده را با استفادهاز یک فونت مونواسپیس نمایش میدهد:{MONO(font=>}متن{MONO}No arguments indicated
PLUGINMANAGERProvides a list of plugins on thisdaneshnameh.:{PLUGINMANAGER(info=>version| description| arguments)}{PLUGINMANAGER}info => version|description|arguments
REDIRECTRedirects you to anotherdaneshnameh page:{REDIRECT(page=>pagename)}{}{REDIRECT}No arguments indicated
SFبه طور خودکار يکپيوند به SourceForge objectمناسب ايجادميکند:{SF(aid=>, adit=>, groupid=>)}متن{SF}No arguments indicated
SORTمحتویات plugin را درصفحه دانشنامه مرتبمی کند:{SORT(sort=>asc| desc| reverse| shuffle)}داده{SORT} -در هر سطر يک دادهNo arguments indicated
SPLITSplit a page into rows andcolumns:{SPLIT(joincols=>[y| n| 0| 1], fixedsize=>[y| n| 0| 1])}row1col1---row1col2@@@row2col1---row2col2{SPLIT}No arguments indicated
SQLاجرای پرس و جوی sql:{SQL(db=>dsnname)}پرس و جوی sql{SQL}No arguments indicated
TEXTEX:{TEX()}Latex formulas{TEX}No arguments indicated
TITLESEARCHعناوین تمامي صفحاتاين دانشنامه راجستجو کن:{TITLESEARCH(search=>Admin, info=>hits| user, exclude=>HomePage| SandBox, noheader=>0)}{TITLESEARCH}exclude =>
noheader => 0
info =>
search =>
TOPPAGEOBJECTSShows Top daneshnameh pages of (a)specified Category/Categories:{TOPPAGEOBJECTS(category=catName, numpages=num)}{}{TOPPAGEOBJECTS}No arguments indicated
TRANSLATEDLinks to a translated content:{TRANSLATED(flag=>France, lang=>fr)}[url] or ((daneshnamehname)) or ((inter:interdaneshnameh)) (use daneshnameh syntax){TRANSLATED}No arguments indicatedتعداد بازدید ها: 8899


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..