منو
 کاربر Online
1244 کاربر online

ترانس داکسیون عمومی

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی
(cached)این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد زیست‌شناسی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب زیست‌شناسی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


ترانس داکسیون عمومی


ترانس داکسیون عمومی که توسط Zinderو Lederbergاولین روش ترانس داکسیون کشف شده است باکتری مورد استفاده Salmonella typhimuriumبود و فاژ p22نامیده شد به طور کلی هر جایگاه ژنی را می توان بوسیله ترانس داکسیون عمومی تعیین کرد مکانیسم آن به یک جداسازی اشتباه بستگی ندارد بلکه از طریق قرار گیری تصادفی یک تکه از کروموزوم میزبان در درون پوششی پروتئینی فاژ صورت می گیرد. به یک فاژ ناقص که به جای DNAفاژ DNAباکتریایی را حمل می کند transduction particleگفته می شود. ترانس داکسیون هنگامی کامل می شود که مواد ژنتیکی از transducting particle به یک سلول میزبان جدید تزریق شود و طی فرآیند نو ترکیبی به کروموزوم آن وارد شود.
برای p22سرعت ترانس داکسیون یکی به ازای هر فاژ است. چون یکtrancducing phage می تواند فقط %5/2- 2 از کروموزوم میزبان را حمل کند فقط ژن های بسیار نزدیک به یکدیگر می توانند با هم انتقال یابند (Cotransduced)پس Contransductionمی تواند برای تعیین ترتیب ژن ها بر روی فاصله های کوچک به کار گرفته شود البته پس از اینکه الگوی کلی توسط interrupted matingتعیین شد .

Mapping with transduction


ترانس داکسیون می تواند برای تعیین ترتیب ژن ها و فاصله نقشه مورد استفاده قرار گیرد ترتیب ژن ها می تواند با ترانس داکسیون دو فاکتوری تعیین شود. برای مثال اگر ژن Aبا ژن Bو ژن Bبا ژن Cکوترانس داکسیون انجام دهند ولی Aبا Cهرگز کوترانس داکسیون نکند ما ترتیب A_B_Cرا خواهیم داشت.
جدول
img/daneshnameh_up/0/03/bioM0040a.JPG
این روش در تفاوت های کمی در کوترانس داکسیون نیز کاربرد دارد برای مثال اگر Eاغلب با Fو Fاغلب با Gکوترانس داکسیون کند ولی Eبا G خیلی به ندرت کوترانس داکسیون کند ترتیب E_F_Gرا خواهیم داشت.
با این وجود ترانس داکسیون سه فاکتوری که می توان بوسیله آن ترتیب ژن ها و فاصله نسبی را به طور همزمان تعیین کرد با ارزش تر است. این روش بخصوص هنگامی که سه جایگاه ژنی به قدری به یکدیگر نزدیکند که تعیین ترتیب ژن ها بر اساس ترانس داکسیون دو فاکتوری بسیار مشکل است بسیار با ارزش است برای مثال اگر ژن های C,B,A معمولاً با یکدیگر کوترانس داکسیون انجام دهند می توانیم ترتیب و فاصله نسبی ژن ها را با میانگین گیری از فراوانی multiple Crossoverبدست آوریم. اجازه دهید از پروتوتروف برای ساختن transducing phages استفاده کنیم سپس سلول های را در عرض این فاژها قرار دهیم.
سلول های ترانس داکته شده بوسیله رشد در محیط کامل فاقد نیاز غذایی B,Aو یا Cانتخاب می شوند ( سلول های اولیه خواهند مرد ) این نمونه سپس بوسیله replice platingبرای داشتن کوترانس داکسیون مورد بررسی قرار می گیرد. در این مثال کلونی هایی که در محیط کامل فاقد نیاز غذایی Aرشد کرده اند بر روی محیط کشت فاقد نیاز غذاییB و سپس بر روی محیط کشت فاقد نیاز غذایی ‍C، replice plating می شود با این روش هر ترانس داکته شده می تواند برای تعیین هر سه جایگاه به کار رود.
جدول
img/daneshnameh_up/1/1b/bioM0040b.JPG
حال اجازه دهید ترانس داکته شده هایی را در نظر بگیریم که در آنها آلل Aوجود دارد این خود به چهار دسته تقسیم می شود : . حال ما فراوانی نسبی آن ها را با یکدیگر مقایسه می کنیم. کمترین فراوانی ترتیب قرار گیری ژن ها را بیان می کند.
( جدول 1)
img/daneshnameh_up/4/4b/bioM0040c.JPG
شکل
img/daneshnameh_up/b/be/bioM0040d.gif
با نگاه کردن به جدول 1 در می یابیم که ترتیب قرار گیری ژن ها A_B_Cمی باشد زیرا دسته کمترین فراوانی را دارد.
تعداد نسبی کوترانس داکسیون ها در جدول 1 محاسبه شده است در همه موجودات زنده و ویروس ها هر چه تعداد کوترانس داکسیون آلل ها درد و جایگاه بیشتر باشد آن دو جایگاه بر روی کروموزوم به هم نزدیک ترند معمولاً جدا شدن جایگاه های ژنی را با Croddingoverبین آن ها اندازه می گیریم هر چه دو جایگاه به یکدیگر نزدیکتر باشند مقادیر Crossingover کمتر و از آنجا اندازه فاصله نقشه کوچکتر خواد بود در این جا ما مستقیماً Co_occurrence را اندازه می گیریم و بنابراین اندازه گیری شده Cotransductionalمعکوس فاصله نقشه استاندار است به بیان دیگر هر چه سرعت کوترانس داکسیون بیشتر باشد دو جایگاه به یکدیگر نزدیک ترند هر چه دو جایگاه بیشتر از یکدیگر ترانس داکسیون کنند به یکدیگر نزدیک ترند و اعداد کوترانس داکسیون بزرگتر خواهد بود.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/biology/content/pdf/0070.pdf
تعداد بازدید ها: 10954


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..