منو
 کاربر Online
1673 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: فرهنگ>سرگرمی>تلویزیون ("")
..

اشیا (51)

تلویزیون چگونه کار می کند؟
(دانشنامه )
چگونه تلویزین کار می کند؟ 
ارسال تصاویر تلویزیونی
(دانشنامه )
ارسال تصاویر تلویزیونی 
پیام نما
(دانشنامه )
تله تکست 
کارگردانی
(دانشنامه )
کارگردانی 
تفاوت نگاه انسان و دوربین
(دانشنامه )
تفاوت نگاه انسان و دوربین 
تصور خلاق
(دانشنامه )
تصور خلاق 
زاویه دید
(دانشنامه )
زاویه دید 
منطق روایت
(دانشنامه )
منطق روایت 
انواع تصور
(دانشنامه )
انواع تصور 
سلسله مباحث کارگردانی از دیدگاه ریاضی
(دانشنامه )
سلسله مباحث کارگردانی از دیدگاه ریاضی 
انتقال ذهنی
(دانشنامه )
انتقال ذهنی 
شباهت های زبان
(دانشنامه )
شباهت های زبان 
از تصویر به نشانه
(دانشنامه )
از تصویر به نشانه 
حرکت در فیلم
(دانشنامه )
حرکت در فیلم 
چگونگی کتار زدن توالی مکانی و تداوم زمانی توسط سینما و تلویزیون
(دانشنامه )
چگونگی کتار زدن توالی مکانی و تداوم زمانی توسط سینما و تلویزیون 
الگوی دراماتیک بیان
(دانشنامه )
الگوی دراماتیک بیان 
از ایده تا شکل
(دانشنامه )
از ایده تا شکل 
مطالعه فیلنامه
(دانشنامه )
مطالعه فیلنامه 
اصل مثلث
(دانشنامه )
اصل مثلث 
دستگاه های تلویزیون
(دانشنامه )
 
ضبط و تدوین تلویزیونی
(دانشنامه )
ضبط و تدوین تلویزیونی 
تداوم و زمان در تدوین
(دانشنامه )
تداوم و زمان در تدوین 
وقایع علمی طبیعی در تلویزیون
(دانشنامه )
 
تلویزیون
(دانشنامه )
تلویزیون 
تلویزیون از دید فنی
(دانشنامه )
تلویزیون از دید فنی 
استودیوی تلویزیونی
(دانشنامه )
استودیوی تلویزیونی 
کارگردان تلویزیونی
(دانشنامه )
کارگردان تلویزیونی 
دوربین تلویزیونی
(دانشنامه )
 
پایه دوربین تلویزیونی
(دانشنامه )
پایه دوربین تلویزیونی 
تجهیزات دوربین تلویزیونی
(دانشنامه )
تجهبزات دوربین تلویزیونی 

صفحه: 1/2  [بعدی]
1   2