منو
 کاربر Online
1207 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (291)

سنگهای آذر آواری
(دانشنامه )
 
ساخت خطی ناشی از توازی ذرات تشکیل دهنده سنگ
(دانشنامه )
 
فنولیت
(دانشنامه )
 
فوئیدگابرو
(دانشنامه )
 
بازالت فلدسپاتوئیدی
(دانشنامه )
 
پتروگرافی و منشا انواع ماسه سنگ
(دانشنامه )
 
تخلخل و نفوذپذیری ماسه سنگ
(دانشنامه )
 
محیط رسوبی یخچالی ماسه سنگ
(دانشنامه )
 
محیط رسوبی دلتایی ماسه سنگ
(دانشنامه )
 
محیط رسوبی رودخانه‌ای ماسه سنگ
(دانشنامه )
 
سینیت
(دانشنامه )
 
سنگهای اسیدی
(دانشنامه )
 
بافت و ساختمان گل سنگ
(دانشنامه )
 
درزه‌
(دانشنامه )
 
طبقه‌بندی سنگهای شیمایی و بیوشیمیایی
(دانشنامه )
 
اجزا غیر اسکلتی سنگ آهک
(دانشنامه )
 
بلوغ بافتی در ماسه سنگ
(دانشنامه )
 
دیاباز
(دانشنامه )
 
دیاژنز در گل سنگ
(دانشنامه )
 
ژیپس و انیدریت
(دانشنامه )
 
لامپروفیر
(دانشنامه )
 
طبقه بندی ماسه سنگها توسط فولک
(دانشنامه )
 
رده بندی سنگهای آهکی
(دانشنامه )
 
طبقه بندی دولومیتها
(دانشنامه )
 
سنگهای آهکی
(دانشنامه )
 
مونوزونیت
(دانشنامه )
 
کانیهای موجود در گل سنگ
(دانشنامه )
 
طبقه بندی ماسه سنگها توسط پتی جان و دیگران
(دانشنامه )
 
طبقه بندی سنگهای آتشفشانی
(دانشنامه )
 
طبقه بندی سنگهای آهکی توسط فولک
(دانشنامه )
 

صفحه: 1/10  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10