منو
 صفحه های تصادفی
چند شکلی علم کامپیوتر
تیره نیلوفر آبی
نفاق
ارزیابی چند محوری D.S.M– IV-R
انقلاب اسلامی - میشل فوکو
مصارف گاز طبیعی
رابطه دین با فرهنگ
استدلال ریاضی
امام علی علیه السلام و تفسیر آیه 31 سوره عبس
تاریخچه روانشناسی انسان گرایی
 کاربر Online
427 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: علوم طبیعت ("")
..

اشیا (1817)

rangpash
(تصویر )
 
skibaz
(تصویر )
 
electricfiekd
(تصویر )
 
watermolcule
(تصویر )
 
maxwell
(تصویر )
 
current
(تصویر )
 
current
(تصویر )
 
pm
(تصویر )
 
phasesmater
(تصویر )
 
mspeed
(تصویر )
 
motionm1
(تصویر )
 
motionm2
(تصویر )
 
motionm3
(تصویر )
 
studygas
(تصویر )
 
emradition
(تصویر )
 
spectrumem
(تصویر )
 
erath
(تصویر )
 
sibserke
(تصویر )
 
dizel
(تصویر )
 
otto
(تصویر )
 
otto
(تصویر )
 
by1
(تصویر )
 
by2
(تصویر )
 
tahviye
(تصویر )
 
yakh1
(تصویر )
 
yakh1
(تصویر )
 
yakh2
(تصویر )
 
keshmesh
(تصویر )
 
feet
(تصویر )
 
البدو
(تصویر )
نسبتی از تشعشع خورشید که روی بدنه ای غیر روشن تابیده و این بدنه آن را روشن می کند مقدار آن معمولا بوسیله سیستم ا