منو
 کاربر Online
881 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (1178)

نظریه گراف (المپیاد)
(دانشنامه )
 
تعریف گراف
(دانشنامه )
 
مثالهایی از گراف ها
(دانشنامه )
 
مسیرها و دورها
(دانشنامه )
 
درجه راس ها
(دانشنامه )
 
زیر گرافها
(دانشنامه )
 
گرافهای یکریخت
(دانشنامه )
 
همبندی
(دانشنامه )
 
گرافهای تهی
(دانشنامه )
 
گرافهای کامل
(دانشنامه )
 
گرافهای منظم
(دانشنامه )
 
گرافهای افلاطونی
(دانشنامه )
 
گرافهای اشتراکی
(دانشنامه )
 
گرافهای بازه ای
(دانشنامه )
 
گرافهای دوبخشی
(دانشنامه )
 
گرافهای چندبخشی
(دانشنامه )
 
گرافهای k - مکعب
(دانشنامه )
 
گرافهای پترسن
(دانشنامه )
 
گراف چرخ
(دانشنامه )
 
گرافهای ستاره
(دانشنامه )
 
گراف خط یک گراف
(دانشنامه )
 
مکمل یک گراف و گراف خود مکمل
(دانشنامه )
 
اعمال اولیه
(دانشنامه )
 
اجتماع دو گراف
(دانشنامه )
 
ماتریس مجاورت
(دانشنامه )
 
حذف و انقباض
(دانشنامه )
 
لیست مجاورت
(دانشنامه )
 
نگه داری گراف
(دانشنامه )
 
ماتریس وقوع
(دانشنامه )
 
همبندی و مولفه های همبندی
(دانشنامه )