منو
 کاربر Online
387 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (1787)

دیپله کولوبه
(دانشنامه )
 
دیپلوستمون
(دانشنامه )
 
رپلوم
(دانشنامه )
 
زیگومورف
(دانشنامه )
 
سپتیفراژ
(دانشنامه )
 
سفت
(دانشنامه )
 
سوبرو – فلودرمیک
(دانشنامه )
 
سیفونوستل
(دانشنامه )
 
شالازوگامی
(دانشنامه )
 
مونادلف
(دانشنامه )
 
نوتوریزه
(دانشنامه )
 
فیتوسیست
(دانشنامه )
 
کارونکول
(دانشنامه )
 
کالوز
(دانشنامه )
 
کله ایستوگامی
(دانشنامه )
 
کوئلوسپرمه
(دانشنامه )
 
کولومنیفر
(دانشنامه )
 
کولیفلور
(دانشنامه )
 
گاموکارپیک
(دانشنامه )
 
گزرومورفی
(دانشنامه )
 
گوس
(دانشنامه )
 
گیاه چند مایه
(دانشنامه )
 
لیره
(دانشنامه )
 
لیزیژن
(دانشنامه )
 
لیوریز
(دانشنامه )
 
مریستمون
(دانشنامه )
 
مزوفیل
(دانشنامه )
 
اپوتروپ
(دانشنامه )
 
فرهنگ اصطلاحات
(دانشنامه )
فرهنگ اصطلاحات 
پوریسید
(دانشنامه )