منو
 کاربر Online
200 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (1787)

کود سبز
(دانشنامه )
 
ورمی کولایت
(دانشنامه )
 
پرلایت
(دانشنامه )
 
سله شکنی و تنک کردن
(دانشنامه )
 
سوخ ها
(دانشنامه )
 
خوشه سنگ
(دانشنامه )
 
کالسیفیکاسیون
(دانشنامه )
 
سیلیسی فیکاسیون
(دانشنامه )
 
کوتینی شدن
(دانشنامه )
 
چوب پنبه یی شدن
(دانشنامه )
 
مومی شدن
(دانشنامه )
 
کندریوزوم
(دانشنامه )
 
میتو کندری
(دانشنامه )
 
پلاست ها
(دانشنامه )
 
پارانشیم کلروفیلی
(دانشنامه )
 
پارانشیم ذخیره ای
(دانشنامه )
 
استماتها
(دانشنامه )
 
استماتهای هوایی
(دانشنامه )
 
کرکهای اپیدرمی
(دانشنامه )
 
پریدرم
(دانشنامه )
 
عدسک
(دانشنامه )
 
بافت کلانشیم
(دانشنامه )
 
بافت اسکلرانشیم
(دانشنامه )
 
پارانشیم آبکشی
(دانشنامه )
 
فیبرهای آبکشی
(دانشنامه )
 
فیلوتاکسی
(دانشنامه )
 
کروموپلاست
(دانشنامه )
 
آمیلوپلاستها
(دانشنامه )
 
مریستم
(دانشنامه )
 
مریستم های ابتدایی یا پرومریستم ها
(دانشنامه )