منو
 کاربر Online
218 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (1787)

گل آذین
(دانشنامه )
 
گلها
(دانشنامه )
 
وضعیت گلپوش نسبت به مادگی
(دانشنامه )
 
گلپوشها
(دانشنامه )
 
کاسه گل
(دانشنامه )
 
‌جام گل
(دانشنامه )
 
گلپوش آذین کاسه گل و جام گل
(دانشنامه )
 
پرچمها Androecium
(دانشنامه )
 
بساکها
(دانشنامه )
 
مشاهده هر نوع ویژگی در پرچمها
(دانشنامه )
 
آیا دیسک وجود دارد؟
(دانشنامه )
 
تخمدان
(دانشنامه )
 
چگونه می توان تعداد برچه های سازنده مادگی را معین کرد؟
(دانشنامه )
 
بررسی وضعیت تمکن
(دانشنامه )
 
بررسی انواع میوه (اگر وجود داشته باشد) برای مثال :
(دانشنامه )
 
تیره سمپلوکاسه
(دانشنامه )
 
تیره سنبل الطیب
(دانشنامه )
 
تیره سنجد تلخ
(دانشنامه )
 
تیره سنجد
(دانشنامه )
 
تیره سیب زمینی
(دانشنامه )
 
تیره سیپه راسه
(دانشنامه )
 
تیره سیستاسه
(دانشنامه )
 
تیره سینوموریاسه
(دانشنامه )
 
تیره شاتره
(دانشنامه )
 
تیره شاخ بزی
(دانشنامه )
 
تیره شاه بلوط هندی
(دانشنامه )
 
تیره شاه پسند
(دانشنامه )
 
تیره شاهدانه
(دانشنامه )
 
تیره شب بو
(دانشنامه )
 
تیره شوشریاسه
(دانشنامه )