منو
 کاربر Online
1043 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: علوم طبیعت>فیزیک ("")
..

اشیا (597)

بردار مکان ، سرعت و شتاب
(دانشنامه )
 
واژه‌نامه ریاضیات
(دانشنامه )
 
واژه‌نامه ریاضیات
(دانشنامه )
 
مختصات دکارتی
(دانشنامه )
 
مختصات قطبی(المپیاد)
(دانشنامه )
 
مختصات قائم ، مماس
(دانشنامه )
 
مختصات دکارتی (3 بعدی)
(دانشنامه )
 
مختصات کروی
(دانشنامه )
 
مختصات استوانه ای
(دانشنامه )
 
اصل نسبیت گالیله
(دانشنامه )
 
رابطه بین سرعت نور و ضریب شکست
(دانشنامه )
 
اصل فرما(المپیاد)
(دانشنامه )
 
ضریب شکست(المپیاد)
(دانشنامه )
 
مبانی و اصول اولیه
(دانشنامه )
 
کمیت و انواع آن
(دانشنامه )
 
یکاهای اندازه گیری
(دانشنامه )
 
کمیت های اصلی و فرعی
(دانشنامه )
 
تحلیل ابعادی(المپیاد)
(دانشنامه )
 
نمایش اعداد
(دانشنامه )
 
منشور(المپیاد)
(دانشنامه )
 
زاویه حد(المپیاد)
(دانشنامه )
 
عمق ظاهری و عمق واقعی
(دانشنامه )
 
منشور بازتابان
(دانشنامه )
 
منشور پاشنده
(دانشنامه )
 
عدسی محدب ( کوژ )
(دانشنامه )
 
عدسی مقعر ( کاو )
(دانشنامه )
 
عدسی ها
(دانشنامه )
 
توان عدسی
(دانشنامه )
 
انواع انرژی
(دانشنامه )
 
انرژی پتانسیل و بقای انرژی
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 4/20  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20